Regulamin sklepu internetowego Everything You Need

1. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.eyn.pl (dalej: „Sklep”) prowadzony jest przez Tadeusza Bacha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Number 369 Tadeusz Bach, ul. Kordiana 10, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-12-10-700, REGON: 363385303. Dane kontaktowe: Number 369 Tadeusz Bach, ul. Kordiana 10, 37-700 Przemyśl, e-mail: kontakt@number369.com, telefon: 690 032 000.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności ceny, katalogi, foldery, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu, kierowane przez Sprzedawców do odbiorców i potencjalnych klientów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, z zastrzeżeniem indywidualnych postanowień wynikających z Umów zawieranych z poszczególnymi Klientami, określającym zasady korzystania ze Sklepu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Dostęp do Regulaminu każdy z Klientów może uzyskać w dowolnym czasie, poprzez kliknięcie odnośnika „Regulamin”, umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na dowolnym nośniku.
 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W celu akceptacji regulaminu i złożenia zamówienia konieczne jest zaznaczenie opcji: „Akceptuję regulamin”.

2. Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.eyn.pl, prowadzony przez Tadeusza Bacha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Number 369 Tadeusz Bach, ul. Kordiana 10, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-12-10-700, REGON: 363385303. Dane kontaktowe: Tadeusz Bach, ul. Kordiana 10, 37-700 Przemyśl, e-mail: kontakt@number369.com, telefon: 690 032 000.
 2. Sprzedawca – Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego chcący sprzedać Towar/Usługę.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Użytkownicy – Klienci i Sprzedawcy korzystający ze Sklepu Internetowego.
 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Klientów i Sprzedawców oraz informacje o złożonych Zamówieniach lub wystawionych Towarach/Usługach w Sklepie Internetowym.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 9. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Produktu przez Sprzedawcę, zawierająca informację o Produkcie oraz jego cenę
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

3. Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówień w Sklepie można dokonywać przez stronę internetową działającą pod adresem www.eyn.pl.
 2. Sklep przyjmuje Zamówienia składane za pomocą formularza przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane w dni wolne od pracy będą przyjmowane w dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przerw technicznych Sklepu.
 4. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pola przed zakończeniem realizacji zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu.
 5. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.
 6. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. wypełnienia formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu podając dane osobowe, login oraz hasło,
  2. akceptacji Regulaminu.
 7. W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy bez rejestracji, Klienci mają obowiązek przestrzegania Regulaminu.
 8. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu złożenia zamówienia. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  1. imię i nazwisko oraz adres Klienta,
  2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,
  3. dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony Produkt.
 9. Sklep nie jest stroną umowy sprzedaży Produktów. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
 10. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Produkt, który zamierza nabyć, poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”. Podczas wyboru Produktu Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka.
 11. W celu złożenia zamówienia Klient powinien uzupełnić dane adresowe do wysyłki, wybrać metodę dostawy i płatności, formę ubezpieczenia i kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”.
 12. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia (przyjęcie oferty). Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez niego adres e-mail, zawierające informacje stosownie do treści art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – włącznie ze wzorem pouczenia o odstąpieniu od umowy (stosownie do art. 12 ust. 1 pkt. 9-11 ustawy o prawach konsumenta). Informacja ta stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty zakupu Klienta. W przypadku braku zapłaty przez Klienta w terminie 5 dni od chwili złożenia zamówienia Sprzedawca ma prawo anulowania zamówienia.
 13. Klient i Sprzedawca mają możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@number369.com lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.
 14. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 15. Warunkiem prawidłowego złożenia Zamówienia jest wypełnienie w zamieszczonym na stronie Sklepu formularzu, wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wystawienia faktury VAT (paragonu fiskalnego) oraz potwierdzenie (poprzez użycie stosownego przycisku), iż zamówienie jest składane z obowiązkiem zapłaty.
 16. Podczas dokonywania zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych, aktualnych oraz dokładnych danych osobowych, tj. w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania), adres dostawy (jeżeli jest on inny niż w/w adresy), adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

4. Sprzedaż towarów w Sklepie

 1. Niezbędnym elementem procedury sprzedaży Produktów w Sklepie jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Sprzedawcę niniejszego Regulaminu, co Sprzedawca potwierdza zaznaczając odpowiednie pola przed zakończeniem realizacji zamówienia. Brak akceptacji przez Sprzedawcę niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Celem sprzedaży Produktu niezbędne jest założenie przez Sprzedawcę konta w Sklepie. Do założenia konta niezbędne jest podanie informacji zgodnie z punktem III ust. 8 Regulaminu.
 3. Wystawienie Oferty sprzedaży Produktu przez Sprzedawcę jest odpłatne. Celem wystawienia Oferty Sprzedawca powinien wykupić jeden z oferowanych przez Sklep opcji abonamentu umożliwiających wystawienie określonej ilość Ofert.
 4. Abonament należy wykupić za pośrednictwem zakładki „Doładuj konto” znajdującej się na stronie Sklepu. Sprzedawca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zakupu abonamentu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o ile nie skorzystał z usług obejmujących abonament, w szczególności nie wystawił Oferty.
 5. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, Sprzedawca otrzymuje zapłatę na swoje konto założone w Sklepie. Sprzedawca może w każdym czasie przelać środki pieniężne na inny dowolny rachunek bankowy.
 6. Sprzedawca wystawiając Produkt na sprzedaż, oświadcza, że jest uprawniony do jego sprzedaży, a transakcja nie narusza praw osób trzecich.
 7. Oferta powinna opisywać rzeczywisty stan i wygląd Produktu oraz jego właściwości. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie.
 8. Sprzedawca jest związany treścią swojej Oferty.
 9. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta o sposobie i terminie dostawy zakupionego Produktu oraz możliwości odstąpienia od zawartej umowy.
 10. Zakazane jest wystawianie Produktów, których obrót narusza prawo, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.

5. Formy płatności

 1. Sklep udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. doładowanie Konta Klienta (przed zakupem i wysyłką towarów) na dowolną kwotę,
  2. płatność bezpośrednio na Konto Sprzedawcy w Sklepie.
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu i ubezpieczenia oraz ewentualne koszty manipulacyjne związane z wybranym sposobem płatności elektronicznej.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. i PayPal.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6. Koszty i sposoby dostaw

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium określonym przez Sprzedawcę w Ofercie.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sposób dostawy lub odbioru Produktu jest określony przez Sprzedawcę w Ofercie.

7. Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Produkt, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Reklamacje należy składać bezpośrednio na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez Sprzedawcę.
 3. Sposoby złożenia reklamacji:
  1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien wskazać:
  1. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
  3. danych kontaktowych.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć Produkt wadliwy na adres wskazany przez Sprzedawcę. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8. Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia m.in. przez wysłanie pisma pocztą na adres Sprzedawcy lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazanej przez Sprzedawcę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres Sprzedawcy.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail Sprzedawcy, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu towaru. (kopia paragonu, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej).
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć towar na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

10. Ochrona danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest uzależnione od wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep jako administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją przy składaniu zamówienia.
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
  1. w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym, w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany adres,
  2. pozyskania od Klienta przez wyspecjalizowane podmioty opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym,
  3. gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  4. gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  5. gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Powierzone dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Sklep zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnych usług elektronicznych polegających na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenia zamówienia w Sklepie („Umowa o świadczenie usługi elektronicznej”), na następujących warunkach:
  1. umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do koszyka),
  2. umowa jest zawarta na czas nieokreślony,
  3. Zamawiający w każdym czasie może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu,
  4. minimalny czas trwania zobowiązań Zamawiającego wynikających z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną to czas obowiązywania tej umowy.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych.
 8. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług elektronicznych:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW – w wersji Microsoft Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 2.0, Opera 9.0, Google Chrome 10.0 lub w wersjach wyższych,
  3. włączona opcja obsługi plików typu Cookies oraz JavaScript.

10. Ochrona danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214),
  2. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) – wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866,
  4. pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. Zmiana Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku konsumentów, o zmianie treści Regulaminu Sprzedawca informuje ich każdorazowo drogą mailową, o ile Sprzedawca będzie w posiadaniu aktualnego adresu e-mail Klienta będącego konsumentem.

12. Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania Sprzedawców i Klientów Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Załączniki

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.